Gigi
Honore Lachaille
Gaston Lachaille
Madame Alvarezová
Liane d’Exelmansová
teta Alicia