Carnosaur
Carnosaur
  • Carnosaurus
  • Film
  • USA
  • 1993
Adam Simon
Režie
"Doc" Smith
dr. Jane Tiptreeová
Ann 'Thrush'
Jesse Paloma
'Slim' Friar